Genneralforsamling 2018

Furesø, den 23. november 2018

Indkaldelse til generalforsamling


Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 26. februar 2019 kl. 19.00 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.

I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2019 fastsættes.

5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).

6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
    I ulige år vælges:
        Formand
        Rochef
        Kaproningschef
7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).

8. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen vil der være:
   Kilometer gæt

Klubbens regnskab for 2018 ligger til gennemsyn i klublokalet mindst 6 dage før generalforsamlingen samt på medlemsdelen af hjemmeside.

Der serveres kaffe og kage.


Du skal være logget ind på medlemsdelen for at kunne se materialet til generalforsamlingen

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund